Pritožbene poti

V Bolnišnici Topolšica si prizadevamo za čimprejšnjo odpravo nesoglasja, ki bi utegnilo biti predmet pritožbe. Zato je pomembno, da nemudoma in jasno opredelite problem ter ga poskušate mirno rešiti neposredno z zaposlenimi na oddelku, v ambulanti ali drugi enoti bolnišnice.

 

V kolikor problema na tem nivoju skupaj ne bomo mogli rešiti, lahko vložite pisno zahtevo za varstvo pacientovih pravic (v nadaljevanju pisna zahteva) in s tem sprožite formalni pritožbeni postopek v Bolnišnici Topolšica. V primeru pritožbe si bomo brez odlašanja prizadevali za sporazumno rešitev vsake posamezne pritožbene zadeve.

Potek pritožbenega postopka v Bolnišnici Topolšica določa pravilnik, ki je na voljo:

Pisno zahtevo lahko vložite:

  • v pisni obliki, ki jo izročite osebno v tajništvu ali pošljete na naslov bolnišnice: Topolšica 64, 3326 Topolšica,
  • na obrazcu, ki je na voljo v tajništvu, pravni službi in na spletnih straneh,
  • Pisna zahteva.pdf
  • na zapisnik v tajništvu vsak delavnik od 8. do 15. ure.

Če se boste pritožili po telefonu, vas bomo pozvali, da se osebno oglasite pri nas ali pisno zahtevo pošljete v pisni obliki.

Pisna zahteva, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, mora vsebovati:
  • ime, priimek in naslov pritožnika,
  • natančen opis dogodka oz. dejanja, s katerim naj bi bile storjene nepravilnosti ali kršene pacientove pravice,
  • čas in kraj, ter morebitne posledice domnevne kršitve pacientove pravice,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih ali drugih osebah,
  • morebiten predlog za rešitev spora,
  • podpis pritožnika.

Pritožnik bo o rešitvi pritožbe obveščen v 15. dneh od prejema pritožbe v bolnišnici.

Kdo je v Bolnišnici Topolšica pristojen za reševanje pritožbe?

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Bolnišnice Topolšica

Janez Sevčnikar, T: 03/898 77 45 E: janez.sevcnikar@boltop.si