Objave delovnih mest

Vsa prosta delovna mesta objavimo pri Zavodu RS za zaposlovanje, OE Velenje.
Razpisi – Objava prostih delovnih mest

POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO - M/Ž

ORGANIZIRA IN VODI ZDRAVSTVENO NEGO TER UVAJA NOVE TEHNIKE
ZDRAVSTVENE NEGE,
IZVAJA STORITVE S SODOBNIMI STROKOVNIMI IN MORALNO ETIČNIMI NAČELI,
PRIPRAVLJA ORGANIZACIJSKA NAVODILA IN PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE DELA NA PODROČJU
ZDRAVSTVENE NEGE,
PREDLAGA PRIORITETE RAZVOJA STROKOVNE, IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V
BOLNIŠNICI V SKLADU Z RAZVOJEM TEH DEJAVNOSTI IN NACIONALNIM PROGRAMOM ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA,
PREDLAGA IN SODELUJE PRI STROKOVNEM POVEZOVANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI ZAVODI V
DRŽAVI IN TUJINI,
NADZIRA IZPOLNJEVANJE STANDARDOV KAKOVOSTI DELA IN SPREJEMA UKREPE OB NJIHOVEM
NEIZPOLNJEVANJU, PRIPRAVLJA, PODATKE, ANALIZE TER SODELUJE PRI PRIPRAVI FINANČNEGA
NAČRTA IN LETNEGA POROČILA S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE,
PREDLAGA DIREKTORJU ZAVODA PODROBNEJŠO ORGANIZACIJO ZDRAVSTVENE NEGE, PRISTOJNOSTI,
POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI TER SISTEMIZACIJO ZAPOSLENIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENE
NEGE, STROKOVNO PRESOJA PRITOŽBE UPORABNIKOV GLEDE STROKOVNOSTI DELA ZAPOSLENIH NA
PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,
SKRBI ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE,
SKRBI ZA IZVAJANJE REDNIH NOTRANJIH STROKOVNIH NADZOROV NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,
REŠUJE PRITOŽBE PACIENTOV IN SVOJCEV V ZVEZI Z ZDRAVSTVENO NEGO,
ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD V OKVIRU POOBLASTIL, KI JIH DOLOČI DIREKTOR,
NALOGE SO PRETEŽNO SESTAVLJENE (IZ VEČ VSEBINSKO RAZLIČNIH DELOVNIH PODROČIJ), DELO JE
DELNO PROGRAMIRANO.