Objave delovnih mest

Vsa prosta delovna mesta objavimo pri Zavodu RS za zaposlovanje, OE Velenje.
Razpisi – Objava prostih delovnih mest

Strokovni direktor Bolnišnice Topolšica M/Ž

Opis del in nalog:

 • vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi oziroma organizacijami, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.
 • načrtuje, organizira in nadzira izvajanje strokovnega dela zavoda v skladu z ekonomskimi zmožnostmi zavoda, upoštevajoč strokovne smernice, pacientove potrebe in etična načela,
 • usklajuje delo med organizacijskimi enotami in službami, za katere je pristojen in ki so neposredno povezane z izvajanjem zdravstvene dejavnosti,
 • nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju,
 • direktorju zavoda predlaga podrobnejšo organizacijo zdravstvenih dejavnosti, pristojnosti, pooblastila in odgovornosti,
 • pripravlja načrt strokovnega razvoja zavoda in poročila o strokovnem delu zavoda,
 • direktorju zavoda predlaga imenovanje in razrešitev vodij bolnišničnih oddelkov,
 • daje soglasje k splošnemu aktu o sistemizaciji delovnih mest v delu, ki se nanaša na zdravstvene delavce,
 • direktorju zavoda predlaga strokovne, izobraževalne in raziskovalne prednostne naloge zavoda v skladu z razvojem in strateškimi usmeritvami zavoda in nacionalnim planom zdravstvenega varstva,
 • skrbi za organizacijo in izvajanje programov pripravništva in specializacij ter drugih izobraževalnih programov s področja zdravstvene dejavnosti,
 • direktorju zavoda predlaga imenovanje in razrešitev vodij enot in služb na področju zdravstvene dejavnosti,
 • odgovarja za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe,
 • skrbi za izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov in notranjo presojo kakovosti,
 • izvršuje sklepe ustanovitelja, sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.

Direktor Bolnišnice Topolšica M/Ž

Opis del in nalog:

 • predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
 • odgovarja za zakonitost dela zavoda,
 • predlaga poslovno politiko, delovni in razvojni načrt ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
 • izvaja sklepe organov zavoda in ustanovitelja,
 • imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, pri čemer si za področje zdravstvenih dejavnosti pridobi mnenje strokovnega direktorja zavoda,
 • imenuje in razrešuje vodje enot, služb, centrov in bolnišničnih oddelkov, pri čemer si za področje zdravstvenih dejavnosti pridobi mnenje strokovnega direktorja zavoda,
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, odloča o organizaciji dela, delovnih obveznostih, delovnem času ter o uresničevanju posamičnih pravic in odgovornosti delavcev v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda, pri čemer si za področje zdravstvenih dejavnosti pridobi mnenje strokovnega direktorja zavoda,
 • zagotavlja obveščanje delavcev o vseh zadevah, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj in pravice ter obveznosti delavcev iz dela in delovnega razmerja v skladu s kolektivnimi pogodbami.