INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA​

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
  1. Splošni podatki o zavodu
  2. Seznam organizacijskih enot
  3. Organigram zavoda
  4. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
  5. Seznam predpisov z delovnega področja zavoda
  6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
  7. Katalog postopkov, ki jih vodi zavod
  8. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
  9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
  10. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  1. Neposredni dostop
  2. Dostop na podlagi posebne zahteve
  3. Stroškovnik
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

– Jasna Furst Dobelšek, dr. med., spec. pnevmologije – pnevmologija
– Boštjan Rožič, dr. med., spec. interne medicine – interna medicine
– Jožica Petan Strahovnik, dr. med., spec. radiologije – radiologija
– dr. Jana Makuc, dr. med., spec. interne medicine, univ. dipl. biol. – interna medicina
– Jurij Šorli, dr. med., spec. interne medicine – interna medicina