Strokovni direktor Bolnišnice Topolšica M/Ž

Prostih delovnih mest:

1

Naziv delovnega mesta:

Strokovni direktor Bolnišnice Topolšica M/Ž

Opis delovnega mesta:

Opis del in nalog:

 • vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi oziroma organizacijami, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.
 • načrtuje, organizira in nadzira izvajanje strokovnega dela zavoda v skladu z ekonomskimi zmožnostmi zavoda, upoštevajoč strokovne smernice, pacientove potrebe in etična načela,
 • usklajuje delo med organizacijskimi enotami in službami, za katere je pristojen in ki so neposredno povezane z izvajanjem zdravstvene dejavnosti,
 • nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju,
 • direktorju zavoda predlaga podrobnejšo organizacijo zdravstvenih dejavnosti, pristojnosti, pooblastila in odgovornosti,
 • pripravlja načrt strokovnega razvoja zavoda in poročila o strokovnem delu zavoda,
 • direktorju zavoda predlaga imenovanje in razrešitev vodij bolnišničnih oddelkov,
 • daje soglasje k splošnemu aktu o sistemizaciji delovnih mest v delu, ki se nanaša na zdravstvene delavce,
 • direktorju zavoda predlaga strokovne, izobraževalne in raziskovalne prednostne naloge zavoda v skladu z razvojem in strateškimi usmeritvami zavoda in nacionalnim planom zdravstvenega varstva,
 • skrbi za organizacijo in izvajanje programov pripravništva in specializacij ter drugih izobraževalnih programov s področja zdravstvene dejavnosti,
 • direktorju zavoda predlaga imenovanje in razrešitev vodij enot in služb na področju zdravstvene dejavnosti,
 • odgovarja za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe,
 • skrbi za izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov in notranjo presojo kakovosti,
 • izvršuje sklepe ustanovitelja, sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.

Potrebna izobrazba:

VII., ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven

Trajanje zaposlitve

4 letno mandatno obdobje

Vrsta zaposlitve

Polni delovni čas

Znanje jezikov:

Zahtevano je znanje:

Slovenščine – razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče.

Znanje enega svetovnega jezika.

 

Računalniška znanja

/

Druga potrebna znanja:

 • Kandidat za razpisano prosto delovno mesto mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu.
 • Kandidati morajo predložiti program strokovnega dela in razvoja bolnišnice ter potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
 • Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
  • kopija diplome o doseženi izobrazbi,
  • izpis zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije o doseženi delovni dobi,
  • kopije dokumentov oziroma listin, ki izkazujejo delovne izkušnje s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
  • kopija osebne izkaznice ali potnega lista.

 

 • Razpis za prosto delovno mesto je objavljen na straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

Način prijave:

Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, s pripisom »za razpis za strokovnega direktorja Bolnišnice Topolšica – ne odpiraj«.

Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 15. 9. 2023. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 15. 9. 2023.

E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od imenovanja kandidata.

Kontaktna oseba

Gabrijela Žlebnik, kadrovska služba
gabrijela.zlebnik@boltop.si
Topolšica 64, 3326 Topolšica

Skip to content