Direktor Bolnišnice Topolšica M/Ž

Prostih delovnih mest:

1

Naziv delovnega mesta:

Direktor Bolnišnice Topolšica M/Ž

Opis delovnega mesta:

Opis del in nalog:

 • predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
 • odgovarja za zakonitost dela zavoda,
 • predlaga poslovno politiko, delovni in razvojni načrt ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
 • izvaja sklepe organov zavoda in ustanovitelja,
 • imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, pri čemer si za področje zdravstvenih dejavnosti pridobi mnenje strokovnega direktorja zavoda,
 • imenuje in razrešuje vodje enot, služb, centrov in bolnišničnih oddelkov, pri čemer si za področje zdravstvenih dejavnosti pridobi mnenje strokovnega direktorja zavoda,
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi, odloča o organizaciji dela, delovnih obveznostih, delovnem času ter o uresničevanju posamičnih pravic in odgovornosti delavcev v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda, pri čemer si za področje zdravstvenih dejavnosti pridobi mnenje strokovnega direktorja zavoda,
 • zagotavlja obveščanje delavcev o vseh zadevah, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj in pravice ter obveznosti delavcev iz dela in delovnega razmerja v skladu s kolektivnimi pogodbami.

Potrebna izobrazba:

Najmanj izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven.

Trajanje zaposlitve

4 letno mandatno obdobje

Vrsta zaposlitve

Polni delovni čas

Znanje jezikov:

Zahtevano je znanje:

Slovenščine – razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče.

Znanje enega svetovnega jezika.

Računalniška znanja

/

Druga potrebna znanja:

 • Kandidat za razpisano prosto delovno mesto mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja.
 • Kandidati  morajo predložiti program dela in razvoja bolnišnice ter potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
 • Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
  • kopija diplome o doseženi izobrazbi,
  • izpis zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije o doseženi delovni dobi,
  • kopije dokumentov oziroma listin, ki izkazujejo delovne izkušnje s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
  • kopija osebne izkaznice ali potnega lista.

 

 • Razpis za prosto delovno mesto je objavljen na straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

Način prijave:

Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, s pripisom »za razpis za direktorja Bolnišnice Topolšica – ne odpiraj«.

Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 15. 9. 2023. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 15. 9. 2023.

E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od imenovanja kandidata.

Kontaktna oseba

Gabrijela Žlebnik, kadrovska služba
gabrijela.zlebnik@boltop.si
Topolšica 64, 3326 Topolšica

Skip to content